გაცვლისა და დაბრუნების პირობები

მომხმარებელს უფლება აქვს, საქონლის მფლობელობაში მიღებიდან 14 დღის განმავლობაში, მოახდინოს პროდუქციის გაცვლა ან უკან დაბრუნება. პროდუქციის მფლობელობაში მიღების ვადა აითვლება ნივთის მფლობელობაში მიღების დღიდან, ხოლო, თავის მხრივ, ნივთის მფლობელობაში მიღება გულისხმობს შეძენილი საქონელის მითითებულ მისამართზე მიტანას და შეკვეთის განმთავსებელი მომხმარებლის ან მისამართზე მყოფი სხვა სრულწლოვანი პირის მიერ მის ჩაბარებას.

პროდუქციის დაბრუნების შემთხვევაში, daxli.ge, ვალდებულია სრულად დაუბრუნოს მომხმარებელს დაბრუნებულ საქონლში გადახდილი თანხა, გარდა მიწოდების ხარჯებისა. მყიდველმა არ შეიძლება მოითხოვოს შეძენილ საქონელთან დაკავშირებული რომელიმე სხვა სახის დამატებითი ხარჯის ანაზღაურება.

პროდუქცია ექვემდებარება გაცვლას:

  • იმავე ღირებულებისა და მოდელის საქონელში, რაც მომხმარებელს ჰქონდა შეძენილი.
  • იმ შემთხვევაში თუ პროდუქციას გააჩნია ქარხნული წუნი, რომელშიც არ იგულისხმება მექანიკური დაზიანება, საქონელი გაიცვლება იმვაე კოდის სხვა პროდუქციაზე.

მომხმარებელს არ აქვს უფლება მოახდინოს შეძენილი საქონლის უკან დაბრუნება ან გაცვლა, თუ:

  • საქონელს დაკარგული აქვს სასაქონლო სახე, არა აქვს საწარმოო იარლიყი (ეტიკეტი), არ ახლავს ჩეკი (ან შეძენის დამადასტურებელი სხვა დოკუმენტი), რომელიც გაყიდულ პროდუქციასთან ერთად გადაეცა მომხმარებელს.